Nadogradnja se sastoji od: rezervoara za vodu, vatrogasne pumpe, navalnog vitla, instalacije
cevovoda, spremnika za dodatnu opremu i dodatne opreme.
 Elementi nadogradnje se preko pomoćne šasije vežu na šasiju vozila.
 Rezervoar za vodu prizmatičnog poprečnog preseka, kapaciteta 8.000 litara, se izrađuje od
čeličnog apkantovanog lima debljine 3 mm, sa dvije unutrašnje pregarade protiv talasanja vode.
 Dimenzije cisterne su cca. 2.500 x 2.300 x 1.400 mm.
 Rezervoar je zaštićen od prorđavanja spolja i iznutra, a sa unutrašnje strane zaštićen i
prehrambenom bojom zbog mogućnosti prevoza i distribucije pitke vode. Na gornjoj strani
rezervoara koji je prohodan i oivičen ogradom visine 20 cm, postavlja se revizioni otvor prečnika
Ø500 mm sa poklopcem, zaptivnom gumom i filterom, kao i prelivna cev prečnika Ø52 mm.
 Rezervoar se puni na priključku za punjenje prečnika Ø52 mm. Rezervoar se veže za pomoćnu
šasiju u tri tačke (oslonca).
 Centrifugalna pumpa se pogoni kardanom sa pomodnog pogona na menjaču, protoka 1.200 l/min
pri pritisku od 10 bara.
 Komande za rad pumpe se smeštaju u kabinu, desno od sedišta vozača.
 Pumpa se napaja preko usisnog creva, a pražnjenje rezervoara se vrši preko pumpe na dva izlaza
prečnika Ø52 mm i navalnog vitla. Svi ventili i slavine su kuglični.
 Na potisnom vodu se ugrađuje sigurnosni ventil koji štiti pumpu od prevelikog pritiska i višak
vode vraća u rezervoar za vodu.
 Navalno vitlo se postavlja u zadnjem dijelu nadogradnje iznad pumpe sa crevom prečnika Ø38
mm dužine 30 m, sa mlaznicom i dva priključka za crijeva Ø38 mm dužine 7.5 m.
 Pogon vitla se obezbjeđuje preko elektromotora.
Spremnici.
 Nadogradnja se sastoji od dva spremnika u prednjem delu (ispred rezervoara za vodu, sa leve i
desne strane, sa policama i nosačima za opremu koji se zatvaraju rolo vratima sa ključem za
zaključavanje i jednog spremnika u zadnjem delu u kojem je smeštena pumpa za vodu, navalno
vitlo, cevovodi i ostala vatrogasna armatura. Zadnje spremište se zatvarati rolo vratima i bočno i
pozadi. Spremišta moraju biti osvetljena, a svetla se pale i gase pri otvaranju i zatvaranju rolo
vrata.
Na krovnom delu nadogradnje se postavlja protiv-klizni aluminijski lim celom površinom.
Na zadnjoj strani nadogradnje se nalaze lestve za penjanje na krov nadogradnje i vodokazna cev
sa senzorima nivoa vode koji aktiviraju zvučni i svetlosni signal pri minimalnom nivou vode.
Na prednjem delu vozila se nalaze dve mlaznice za automatsko pranje površina pod pritiskom sa
pneumatskim upravljanjem iz kabine vozila.
U zadnjem delu vozila se postavljaju četiri lopta slavine prečnika Ø25 mm koje se napajaju
slobodnim padom, a iste se koriste za pitku vodu pranjeruku.
Boja vozila i nadogradnje je RAL 3000 sa belim detaljima prema dogovoru u toku izrade vozila.
Svi čelični elementi se prvo čiste peskarenjem, a zatim dva puta farbaju sa 2K epoksidnom
osnovnom zaštitom, a zatim završnom poliuretanskom bojom.
Oznake sa grbom Grada, Vatrogasnog saveza, kao i druge oznake i natpisi na vozilu rade se
prema dogovoru posle izrade kompletnog vozila sa nadogradnjom.
Vozilo se oprema sa svetlosno zvučnom signalizacijom i to: sa tri lampe plave boje
„LED-STROB“ od kojih se dve postavljaju na krov kabine desno i levo, a jedna na krov
nadogradnje u zadnjem dijelu. Na nadogradnju vozila se postavljaju gabaritne oznake. Vozilo se
oprema sirenom sa promenjivim upozoravajudim zvucima.
Dokumentacija za nadogradnju:
1. Uputstva za rukovanje i održavanje;
2. Servisna knjižica i garantni list sa uslovima garancije;
3. Elektrošema i
4. Katalog rezervnih dijelova.
GARANTNI ROK: 36 meseci

Ručni utovar sa zapreminom kontejnera 80 – 240 lit.