Ovaj dugoročni projekat je realizovan u saradnji sa fakultetom Zaštite na radu i Erazmusom i njegovo trajanje je predviđeno u periodu od 15.11.2018. do 14.11.2021. godine. Njime se radi na strateškom jačanju obrazovnih kapaciteta u oblasti inženjerstva buke i vibracija, kao i podizanju kapaciteta i kompetencija u ovoj oblasti.

U okviru ovog projekta vršena je demonstracija merenja buke u realnoj radnoj sredini u pogonima kompanije. Tom prilikom je utvrđen adekvatan nivo buke i uslovi rada. Demonstraciju su vršili predstavnici Fakulteta zaštite na radu. Nakon sprovedene demonstracije utvrđene su zadovoljavajuće merne jedinice buke u proizvodnom procesu.

Ovaj projekat predstavlja odličan primer važnosti saradnje privrede i naučnih i obrazovnih institucija, a kompanija RESOR sa svoje strane uvek daje doprinos i podržava sve slične akcije u društvu.

Back to list